نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.96876

بهمن مؤذن؛ رضا نجف‌بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله‌وری