نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-119

10.29252/jpap.2020.96710

رجا کریمی؛ اکبر اعتباریان؛ ایرج سلطانی