نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
مدل سنجش میزان تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به دولت باز در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 35-64

10.29252/jpap.2020.96726

نوشین مومن کاشانی؛ فرج‏ اله رهنورد؛ مهدی مرتضوی؛ محمود شیرازی


آسیب‌شناسی و مدل سازی تأثیر مؤلفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 15-39

10.29252/jpap.2019.96506

محمدرضا حاجی علیخانی؛ مجتبی عزیزی؛ محمدحسین صبحیه؛ مهدی مرتضوی