نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقاء کارکنان شرکت-های نفتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 15-40

حسن رنگریز؛ حمید رضا آراسته؛ حسین عباسیان؛ تارا طهران چی