نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
طراحی مدلی برای فعال‌سازی برند داخلی در سازمان‌های خدماتی از منظر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی برندمحور (مطالعه موردی بانک ملت) ---- انتشار در شماره بهار 1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.220866.1047

شهرام جمالی؛ علی حمیدی زاده؛ مسعود کیماسی؛ حمیدرضا یزدانی


مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-33

10.29252/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین