نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد: مطالعه نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادها

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 127-150

علیرضا خوراکیان؛ یعقوب مهارتی؛ محمد رسول حشمتی