نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
مدلی برای سنجش اثربخشی خدمات عمومی (آزمونی در بیمارستان‌های دولتی)

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 59-76

حسین رحمان سرشت؛ زهره موسوی کاشی