نویسنده = ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 87-110

محمدصادق حسن زاده پسیخانی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ بهناز فنون حسنی


نقش اعتماد درون سازمانی در افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 129-154

محمدصادق حسن زاده؛ تورج حسن‌زاده*؛ سپیده یوسفی‌مقدم