نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 109-128

میلاد شماعی کوپائی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی