نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
طراحی مدلی برای فعال‌سازی برند داخلی در سازمان‌های خدماتی از منظر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی برندمحور (مطالعه موردی بانک ملت) ---- انتشار در شماره بهار 1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.220866.1047

شهرام جمالی؛ علی حمیدی زاده؛ مسعود کیماسی؛ حمیدرضا یزدانی


طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 13-30

عبداله توکلی؛ شهرام جمالی کاپک؛ ویدا خراسانی