نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 3
طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-128

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظر پور؛ محمودرضا اسماعیلی


شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد


تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

رضا سپهوند؛ علی نصر اصفهانی؛ محسن عارف نژاد؛ محمد سبحانی