نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدجواد حضوری؛ مرضیه یمانی؛ محمدجواد قربانی