نویسنده = ������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

بهروز دری نوکورانی؛ یاسر سبحانی فرد