نویسنده = �������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی

دوره 1، شماره 4، دی 1389

مهران رضوانی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهدی واحد وحدت کار