نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

اسماعیل فدایی نژاد؛ امیرحسین خالقی؛ میترا مهاجری