نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
معنویت، شادی و محیط کار

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

محمدعلی حقیقی؛ فائزه حیدری؛ معصومه کاظمی


طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

محمدعلی حقیقی؛ نسرین جزنی؛ محمد قاسمی