ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 مرکز آموزش مدیریت دولتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان. دانشگاه اصفهان

4 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی شده است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 1112 نفر از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 279 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و محقّق ساخته می­باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شده، بدین ترتیب که برای محاسبه آمار توصیفی و جمعیت شناختی و تست نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توسط نرم افزار SPSS و برای مدل سازی متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل و به روش مدل معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل عاملی اقدام شده است. براساس یافته­های پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، پنج بعد شخصیتی، ارزشی، حمایتی، فرهنگی و فراوظیفه­ای به عنوان ابعاد موثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته شده که هر یک از این ابعاد مولفه­هایی را با خود به همراه دارد. ولی عوامل شخصیتی یکی از ابعاد تعیین کننده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing Native Organizational Citizenship Behavior Model at the Ministry of Culture and Islamic Guidance

نویسندگان [English]

 • Asghar Alam Tabriz 1
 • Akbar Alam Tabriz 2
 • mohammad hasanpour 3
 • mostafa zareei 4

1 Assistant Professor Government Education Management Center

2 Shahid Beheshti University

3 Research Institute of Isfahan University of Technology. University of Esfahan

4 Imam Hossein University (AS)

چکیده [English]

The present study was designed to provide a native model of organizational citizenship behavior in the Ministry of Culture and Islamic Guidance. Research is a developmental application in terms of purpose, and is a survey in terms of how information is collected. The statistical population of the present study consists of staff of the Ministry of Culture and Islamic Guidance who have at least a bachelor's degree of 1112 students. According to the Cochran formula, the sample size was 279 people. SPSS and LISREL software were used to analyze the data. The Kolmogorov Smirnov test was used to calculate descriptive and demographic statistics and normalization tests by SPSS software and to model the variables of research using soft LISREL software has been implemented using Structural Equation Modeling (SEM) and Factor Analysis. Based on the findings of the research and after analyzing the collected data, five personality, value, supportive, cultural and multiplicity dimensions were identified as effective dimensions of organizational citizenship behavior of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, with the highest rank of Personality dimensions and after that the supportive, value, multiplicity and cultural dimensions are ranked second, third, fourth and fifth. Thus, it can be concluded that based on the collected data, personality dimensions are one of the most significant determinants of organizational citizenship behavior in the Ministry of Culture and Islamic Guidance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Citizenship Behavior
 • Native model
 • Ministry of Culture and Islamic Guidance
 1. Eskandari, Staree, Irandust, Mansour (1394). Relationship between work ethic and organizational citizenship behavior with organizational performance. Ethics in Science and Technology, (4) 10: 11-35.
 2. Iran Zadeh, Soleiman, Asadi, Nazl (1388). Investigating the Relationship between Civic Behavior and Organizational Justice with Job Satisfaction among Employees of Mohaghegh Ardabili University. Magazine Beyond Management, 10 (7): 40-53.
 3. Taqavi Fard, Seyyed Mohammad Taghi (1394). Explaining the role of intellectual capital in the tendency toward organizational citizenship behavior of City Bank employees (10) 3: 76-90.
 4. Ramin Mehr, Hamid, Hadizadeh Moghadam, Akram and Ahmadi, Iman (2009). Investigating the Relationship between Perceived Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior (Case Study: National Company for Broadcasting of Oil Products of Tehran Headquarters). Research on Management Change (Management Research), (2) 1: 59-72.
 5. Soltani, Iraj, Sirih Esfestani, Rasoul and Abbasi, Hamideh (1392). Mediating role of organizational citizenship behavior in the effect of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance. Improvement Management, (70) 23: 33-48.
 6. senobar, Naser, Rahimi Aghdam, Samad (1393). The relationship between workplace spirituality with customer satisfaction and the role of organizational citizenship behavior moderation. Culture Strategy Magazine, 26 (16): 78-100.
 7. Tabarsa, Gholamali, Ramin Mehr, Hamid (2010). Presentation of Organizational Citizenship Behavior Model. The Perspective of Public Administration, 3 (2): 1-22.
 8. Faraji Khayavi, Farzad, Bahrami, Fatemeh, Sharifi, Samira and Mohammadi, Mostafa (1394). The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Educational Hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (A Short Report). Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, (9) 14: 70-87.
 9. Ghanbari, Mohammad, Bagheri Baghan, Fariba and Timourzadeh, Vali (1393). The Relationship between Organizational Ethics and Institutionalization of Organizational Citizenship Behavior. Future Studies in Management (Management Research), (100) 25: 40-59.
 10. Ghayumi, Abbasali, Hajiani, Ebrahim and Marashi Shooshtari, Seyyedeh Simin (1393). The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior in Cultural Organizations. Journal of Cultural Management, (26) 8: 1-12.
 11. Mehrabi, Javad, Ismail Abadi, Ali Akbar (1394). Investigating the Effect of Personality Characteristics of Employees on Organizational Citizenship Behavior (Case Study: Ministry of Economic Affairs and Finance). Journal of Behavioral Sciences, 7 (41): 56-69
 12. Mirkamali, Seyyed Mohammad, Hayat, Ali Asghar, Norouzi, Ali and Surgery, Nazanin (2009). The Relationship between Psychological Empowerment and Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Tehran University Employees. Shahed Journal of Research (39) 16: 18-36
 13. Nadi, Mohammad Ali, Sajjadian, Ilnaz (1392). Relationship between personality traits with empathic concerns, altruistic values and helping behaviors among people in Isfahan. Social Psychology Research, (14) 3: 85-103
 14. Abazari Mahmoud Abad, Ali Mohammad, Amirianzadeh, Mojgan (1395). Spirituality in the workplace and organizational commitment and organizational citizenship behavior. New Approach Magazine in Educational Management, (1) 7: 15-28.
 15. Samadi Mirarkalaei, Hossein, Aghajani, Hasanali and Samadi Mirarkalaei, Hamza (1393). Identifying and Assessing the Process of Organizational Citizenship Behavior. Productivity Management Magazine, (28) 7: 65-79.
 16. Keshavarz, Nasrin, Salehi, Moslem and Kaltash, Abbas (1393). Relationship of Life Orientation with Organizational Citizenship Behavior and Job Performance of Female Secretaries. Journal of Women and Society, (4) 5: 42-63.
 17. Monajahati, Sayyedeh Fatemeh, Moradi, Ali and Khairi, Behnaz (1393). The relationship between in-service training of nursing staff with job consequences: organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior. Iranian Journal of Medical Education, (6) 14: 17-38.
 18. Hoveida, Reza, Shul, Sajjad and Arefnejad, Mohsen (1393). Relationship between Good Practice and Quality of Work Life with Organizational Citizenship Behavior. Journal of Cognitive and Behavioral Sciences, (1) 4: 34-52
 19. Zarei Matin, Hasan, Alvani, Seyyed Mehdi, Jandaghi, Gholamreza and Ahmadi, Fereydoon (2010). A Comprehensive Model of Factors Affecting the Development of Organizational Citizenship Behavior. Case Study: Employees of National Iranian Oil Company. Governmental Magazine, (5) 2: 73-92
 20. Anaza, Nwamaka. (2014). Personality Antecedents of Customer Citizenship Behaviors in Online Shopping Situations. Psychology and Marketing, 31 (4), 251–263.
 21. Appelbaum, S., Bartolomucci, N.Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C., and Serroni, C. (2014). Organizational citizenship behavior: a case study of culture. leadership and trust management decision, 42(1): 8-39.
 22. Bilgin ,Necdet., Cemil, Kuzey ., Gökhan, Torlak and Ali Uyar. (2015). An investigation of antecedents of organizational citizenship behavior in the Turkish hospitality industry: a structural equation approach". International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 9(2):43-56.
 23. Bolino, Mark C., Turnley, William H., and Bloodgood James M. (2002). Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital in Organizations. The Academy of Management Review, 27(4):71-85.
 24. Farah, J. L., Earley, P. C., and Lin, S. C. (1997). Impetus for Action: A Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in Chinese society. Adminitrative science quarterly, 42(8): 38-52.
 25. Foote, David A., Li-Ping Tang, Thomas., (2008). Job satisfaction and organizational citizenship behavior (OCB). Does team commitment make a difference in self-directed teams? Management Decision, 46(6): 19-37.
 26. Hsiung, Hsin-Hua., Lin, Chia-Wu., and Lin, Chi-Sheng. (2012). The contradictory influences of perception of organizational politics on organizational citizenship behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85(13): 43-52.
 27. Li, Peter Ping., Bai, Yuntao., and Xi, Youmin. (2011). The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross-level Analysis. Management and Organization Review, 8(2):11-28.
 28. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., and Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions For Future Research. Journal of Management, 26.
 29. Taylor, Jeannette. (2013).Goal Setting in the Australian Public Service: Effects on Psychological Empowerment and Organizational Citizenship Behavior. Public Administration Review, 73(3):44-62.
 30. Özduran , Ali., Tanova ,Cem. (2017). Manager mindsets and employee organizational citizenship behaviours. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1):38-55.
 31. Gao, Yongqiang., He, Wei. (2017). Corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior: The pivotal roles of ethical leadership and organizational justice. Management Decision,55(2):54-62.
 32. Islam, T., Mubbsher, M.Kh., and Fida H.B. (2016). The role of organizational learning culture and psychological empowerment in reducing turnover intention and enhancing citizenship behavior. The Learning Organization, 23(7): 41-58.
 33. Chang, K., Bang, N., Kuo-Tai, C., Chien-Chih, K., and Iling, L. (2016). HR practice, organisational commitment & citizenship behaviour: A study of primary school teachers in Taiwan. Employee Relations, 38(6).
 34. Chang, Ch-Sh. (2014). Moderating Effects of Nurses’ Organizational Justice between Organizational Support and Organizational Citizenship Behaviors for Evidence-Based Practice. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(5):40-51.
 35. Lopez-Dominguez, M. Enache,Mihaela,M. Sallan. Jose, Simo Pep. (2013). Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 66(16): 54-67.
 36. Ozbebek, A., Kilicarslan, E. (2013). Empowered employees khow ledge sharing behavior. International Journal of Business and Management Studies, 2(6):56-70.
 37. Huang, Ch.Ch., You, Ch.S., and Tsai, M.T. (2012). A multidimensional analysis of ethical climate, job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behaviors. Nursing Ethics, 19 (4): 43-59.
 38. Chen, Sh-H., Yu, H.y., hsu, H.y., Lin, f.ch., and Lou, j.h .(2013). Organizational support, organizational identification and organizational citizenship behavior among male nurses. Journal of Nursing Management, 21(9): 76-92.
 39. Lee, U.H., Kim, H.K., and Kim, Y.H. (2013). Determinants of Organizational Citizenship Behavior and Its Outcomes. Global Business and Management Research: An International Journal, 5(1): 11-25.