بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزیابی اثربخش عملکرد دانشگاه‌ها (مورد مطالعه دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده مانند هر سازمان دیگری مراکز آموزش عالی جهت رسیدن به هدف خود و تحقق بخشی از وظایف مدیریت، نیازمند ارزیابی و سنجش عملکرد خود می‌باشند. پزوهش حاضر به منظور تدوین مدلی جهت سنجش ارزیابی اقتضایی عملکرد دانشگاه‌ها بر اساس مطالعه حوزه‌های انسانی، پژوهشی، اداری- پشتیبانی، فرهنگی و آموزشی با دخالت عامل اقتضایی (چرخه عمر) درمیان دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان انجام شده است .داده‌های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه‌ای 64 سوالی و از میان 322 نفر از اعضای هیات علمی، کارشناسان و مدیران جامعه آماری مذکور جمع‌آوری شد، در بررسی داده‌های پژوهش مشخص شد که تمامی عوامل به استثنای عوامل فرهنگی بر اثربخشی ارزیابی به‌صورت مثبت و معناداری تاثیر‌گذارند. با توجه به نتایج دریافتی می‌توان گفت که بیشترین اثر را شاخص منابع آموزشی داشته است (ضریب مسیر بزرگتری داشته است)، منابع پژوهشی در رده دوم، منابع انسانی در رده سوم، منابع اداری – پشتیبانی در رده چهارم بوده و منابع فرهنگی نیز با ضریب مسیر منفی تاثیری در ارزیابی عملکرد نداشته است. البته تاثیر این عوامل با دخالت عامل اقتضایی چرخه عمر افزایش یا کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها