مطالعه پدیدارشناسانه شایستگی‌های کارآفرینان اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه عنمه طباطبایی

چکیده

چکیده بحث مربوط به شایستگی‌ها در ادبیات کارآفرینی، در مراحل اولیه خود به سر می‌برد. مطالعه تجارب زیسته می‌تواند نقش موثری در شناخت و توسعه شایستگی‌های کارآفرینان اجتماعی ایفا نماید. کارآفرینان اجتماعی افراد برانگیخته‌ای هستند که برای غلبه بر مسائل اجتماعی دارای شایستگی‌های ویژه‌ای می‌باشند. تاکنون پدیده شایستگی‌ها در حوزه کارآفرینی اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته شش کارآفرین مشارکت‌کننده را با هدف کشف و توصیف شایستگی‌های آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. تحقیق جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختارمند بهره برده است. فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شد. در سطح سوم تحلیل، حاصل یکسان‌سازی افق‌های فکری، تعداد 14 افق مربوط به کارآفرینی مردمی و 12 افق مربوط به کارآفرینی اجتماعی با 10 مورد تشابه بود. در سطح دوم، توصیفات منسجم روایات به تفکیک دو نوع کارآفرینی اجتماعی شکل گرفت و در بالاترین سطح انتزاعی تحلیل، ادغام ساختاری توصیف‌های منسجم انجام شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، شایستگی‌های کارآفرینانه، مجموعه‌ای از دانش، مهارت، توانایی‌های مدیریتی و کارآفرینانه و عمومی و همچنین ویژگی‌های ذاتی و رفتارهای مشخصی است که کارآفرینان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای کارآفرینانه را به انجام برسانند. متناقض با یافته‌های پیشین، تفاوت فاحشی در ماهیت شایستگی‌های کارآفرینان فردی و سازمانی مشاهده نشد؛ به عبارت دیگر ماهیت فعالیت فردی یا سازمانی و چرخه عمر در کارآفرینی اجتماعی شایستگی‌های متفاوتی را طلب نمی‌کند و صرفاً بر حسب شرایط نوع کاربرد آن‌ها متفاوت است.

کلیدواژه‌ها