رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف آزمون مدل فرآیندی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان و تبین روابط میان اجزای آن با استفاده از روش‌های آمیختة اکتشافی انجام شده است. به این منظور نمونه‌ای 187 نفری از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی به‌طور تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامة پژوهشگر ساخته‌ای که 101 گویة آن از دل داده‌های کیفی مستخرج از مرحلة نخست پژوهش تدوین شده بودند، گردآوری شد. نتایج حاکی از آن بود که شرایط علّی در میل به مدیریت تصویرپردازی زیاده‌طلبانة چند سویه در اعضای سازمان و این متغیر نیز در کنار بستر (ویژگی‌های رفتاری خاص کنشگران اولیه، ثانویه و ویژگی‌های رفتاری مشترک میان ایشان) و شرایط مداخله‌گر مدیریتی و سازمانی در رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان اثر مثبت دارند؛ پیامدهای این رفتارها ضمن تأثیرپذیری از شرایط مداخله‌گر عبارتند از پیامدهای فردی - خاص کنشگران اولیه، ثانویه و تماشاگران درستکار و نیز مشترک بین کنشگران ثانویه و تماشاگران ناتوان- و پیامدهای سازمانی شامل کاهش اعتماد بین فردی، سکوت سازمانی و تکثیر رفتارهای مزبور در سازمان

کلیدواژه‌ها