طراحی مدل ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانا، یاسوج، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ایمنی و بهداشت کارکنان این قابلیت را داراست که مخاطرات پیش روی سازمان، مدیران، کارکنان و حتی جامعه را به حداقل برساند. با این پیش فرض، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مناسب ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت کشور انجام شده است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم‌شناسی، تفسیری و از حیث هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق با رویکرد کیفی و روش داده‌بنیاد گردآوری شده است. سپس با تکیه بر مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان به روش هدفمند، اشباع نظری حاصل شد. استراتژی تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی و از نظر منطق اجرا، استقرایی بود. اعتبارسنجی پژوهش کیفی نیز به روش لینکلن و گوبا و پایایی به روش باز آزمون صورت پذیرفت.

یافته‌های پژوهش: مطابق داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها و تحلیل کیفی به روش داده‌بنیاد، 641 کد باز، 50 کد محوری و 23 کد انتخابی دسته‌بندی شدند. بر اساس کدهای حاصل، عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها، و پیامدها شناسایی شده و در نهایت مدل ایمنی و بهداشت کارکنان تدوین گردید.

محدودیت‌ها و پیامدها: از جمله محدودیت‌های این تحقیق، دسترسی دشوار به اعضای نمونه و فقدان پژوهش‌های مشابه بوده است. در خصوص پیامدها، پژوهش حاضر، خلأ مبانی نظری و مفهومی را در تا حد امکان کاهش می‌دهد.

پیامدهای عملی: با استفاده از این مدل، ایمنی و بهداشت کارکنان حاصل شده و تهدیدات پیش روی آن، شناسایی و کاهش داده خواهند شد. هم‌چنین، شناسایی و دسته‌بندی مواد خطرناک انجام شده و ایمنی و سلامت محیط‌ سازمان نیز بهبود می‌یابد.

ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون پژوهشی در راستای بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان با رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد صورت نگرفته و مدل پارادایمی مناسب در اختیار مدیران صنعت نفت قرار نگرفته است.

نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Safety and Health Model of Employees with the Approach of Human Capital Management in the Country's Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed shahram Jokar morderaz 1
  • Abdolkhalegh Gholami Chenarestan 2
  • Karamollah Daneshfard 3

1 PhD. Student of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Dana Non-profit Higher Education Institute, Yasouj, Iran

3 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Science and Research, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The safety and health of employees has the ability to minimize the risks faced by the organization, managers, employees and even society. With this assumption, The current research was conducted with the aim of designing a model of employee's health and safety with the approach of human capital management in the country's oil industry.

Design/Methodology/Approach: The current research is interpretive in terms of paradigmology and practical in terms of purpose. Research data has been collected with qualitative approach and database method. Then theoretical saturation was achieved by relying on semi-structured in-depth interviews with 15 managers, experts and professors in a targeted way. The research strategy was exploratory in terms of nature and method, and inductive in terms of implementation logic. Validation of qualitative research was done by Lincoln and Guba method and reliability by retest method.

Research Findings: According to the data obtained from the interviews and qualitative analysis using the database method, 641 open codes, 50 central codes, and 23 selective codes were categorized. Based on the resulting codes, causal factors, central phenomenon, contextual factors, intervening factors, strategies, and consequences were identified, and finally, the employee health and safety model was formulated.

Limitations and Consequences: Among the limitations of this research is the difficult access to the sample members and the lack of similar studies. Regarding the consequences, the current research reduces the gap of theoretical and conceptual bases as much as possible.

Practical Consequences: By using this model, the safety and health of employees will be achieved and the threats facing it will be identified and reduced.

Innovation or Value of the Article: So far, no research has been done in order to improve the safety and health of employees with a qualitative research approach based on data base theory.

Paper Type: research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Safety and health
  • Human Capital Management
  • Professional health
  • Organizational Culture
  • Environment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402