طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد بناب، بناب، ایران

2 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

3 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

چکیده

هدف: یکی از چالش‌های مهم سازمان‌های دولتی در حوزة منابع انسانی، کوتوله‌پروری است که در بلندمدت سازمان را با مشکل فقدان استعدادهای مورد نیاز و عدم وجود برنامه‌های نظام‌مند جهت تأمین تداوم رهبری برای منصب‌های کلیدی مواجه می‌سازد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران می‌باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: استراتژی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران اجرایی و اساتید متخصص مدیریت دولتی می‌باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه‌گیری هدف‌مند و گلوله‌برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 17 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین (1990) و با نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل شدند.
یافته‌های پژوهش: در این پژوهش مجموعاً 88 مفهوم در قالب 20 مقوله فرعی نهایی و 6 مقوله اصلی، مشتمل بر سیاست‌زدگی نظام مدیریت منابع انسانی، مدیریت ویترینی، بی‌ثباتی در جو سازمان و ماقبل‌ستیزی مدیران (شرایط علّی)، شایسته‌هراسی، ناکارآمدی حرفه‌ای، طرد جانشین‌پروری و سوداگری اداری (پدیده محوری)، ناکارآمدی نظام جذب منابع انسانی، بی‌انگیزگی منابع انسانی مستعد و بی‌توجهی به رشد و بالندگی منابع انسانی (راهبردها/کُنش‌ها)، کوتاه‌نگری مدیران و تعاملات محدود و مبهم (شرایط مداخله‌گر)، زمینه‌های فرهنگی، فردی و اجتماعی (شرایط زمینه‌ای) و بی‌حسی سازمانی، کندذهنی سازمانی، کاهش کارایی و اثربخشی منابع انسانی و نخبه‌ستیزی در سازمان (پیامدها) به‌دست آمده است.
محدودیت‌ها و پیامدها: عدم دسترسی راحت به خبرگان به علت شیوع ویروس کرونا از جمله محدودیت‌های این پژوهش بوده است.
پیامدهای عملی: با عنایت به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های پدیده کوتوله‌پروری در پژوهش حاضر، تصمیم‌گیران ارشد، سیاست‌گذاران و مدیران عالی سازمان‌های دولتی بایستی، راهکارهای عملی لازم را برای اجرایی شدن نتایج پژوهش به‌کار گیرند.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر به یکی از موضوعات کمتر توجه شده در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نموده است.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Dwarfism Pattern in Iranian Government Organizations

نویسندگان [English]

 • Maryam Razmjou 1
 • Jafar Beikzad 2
 • Farhad Nejad Haji Ali Irani 3
 • Yahya Dadash Karimi 3

1 Public Administration. Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Bonab Branch, ,Bonab, Iran

2 Public Administration. Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Bonab Branch, ,Bonab, Iran

3 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Bonab Branch, Bonab, Iran.

چکیده [English]

Purpose: One of the most important challenges of governmental organizations in the field of human resources is dwarfism, which in the long run causes the organization to face the problem of lack of required talents and the lack of systematic plans to ensure the continuity of leadership. Based on this, the aim of the current research is to design a dwarfism pattern in Iranian governmental organizations.
Design/ Methodology/ Approach: The strategy of this research is qualitative based on grounded theory. The statistical population of the research is executive managers and professors specializing in public administration. In this research, purposeful and snowball sampling was used to select the sample, which was achieved based on the saturation rule by conducting 17 interviews. Data were analyzed using Strauss and Corbin (1990) three-step coding method and MAXQDA 2020 software.
Research Findings: In this study, a total of 88 concepts in the form of 20 final sub-categories and 6 main categories, were found and they were: the politicization of the human resources management system, showcase management, Instability in the atmosphere of the organization and The antagonism of managers (causal conditions), merit phobia, Professional inefficiency, rejection of succession and administrative mercantilism (central category), ineffectiveness of the human resources recruitment system, lack of motivation of talented human resources and disregard for the growth and development of human resources (strategies/actions), short-sightedness of managers and interactions. limited and vague (intervening conditions), cultural, individual and social contexts (contextual conditions) and organizational numbness, organizational slowness, reduced efficiency and effectiveness of human resources and anti-elitism in the organization (consequences).
Limitations & consequences: The lack of easy access to experts due to the spread of the Corona virus was one of the limitations of this research.
Practical Consequences: In order to identify the dimensions and components of the dwarfism phenomenon in the present study, senior decision makers, policy makers and senior managers of governmental organizations should apply the necessary practical strategies to implement the research results.
Innovation or value of the Article: The present study is one of the less attention topics in the field of organizational behavior and human resource management and provides a model for it.
Paper type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dwarfism
 • Government Agencies
 • Grounded Theorizing
 1. Abbas Pour, A., Rahimian, H., Ghiasi Nodooshan, S., Nargesian, J. (2018). Presenting a Model to Select Talented Employee in State Organizations. Journal of Public Administration, 10(4), 605-628. (in Persian)
 2. Akhavan, A. Sadri Esfahan, A. (2021). Effect of Succession Planning on Human Resource Productivity and Organizational Performance in Pars Oil Company. Strategic studies in the oil and energy,12(47), 152-169. (in Persian)
 3. Amudha, R. Alamelu, R. Nalini, R. (2019). Hr competencies of manager in it sector. Restaurant Business, 118(8), 80-95.
 4. Babaee Rayni, A. Daneshfard, K. Mirsepassi, N. (2021). Designing a Human Resource Development Model to Enhance the Effectiveness of Government Agencies (Case Study: Kerman Governorate). Quarterly Journal of Public Organzations Management, 9(3), 45-60. (in Persian)
 5. Benson, A. Li, D. Shue, K. (2019). Promotions and the Peter Principle. Quarterly Journal of Economics, 134(4), 2085-2134.
 6. Dehghani Soltani, M. Mesbahi, M. Mirzasadeghi, N. (2020). Studying The Effect of Toxic Leadership on Organizational Trauma: The Intermediating Role of Hypocrisy and Machiavellian Behaviors. Journal of Human Resource Management, 10(3), 159-184. (in Persian)
 7. De Avila Gomide, A. (2022). Democracy and bureaucracy in newly industrialized countries: A systematic comparison between Latin America and East Asia. Governance, 35(1), 83-102.
 8. Ebrahimi, S. Khanifar, H. Fayyazi, M. Gholami, B. (2020). Higher Education Managers: Identifying the competencies and capabilities required and providing a competency assessment model. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 7(24), 53-87. (in Persian)
 9. Ebrahimi, A. Eynali, M. Bagheri GaraBolagh, H. (2020). The Consequences of Toxic Leadership in Sport Teams: Mediation Role of Unit Civility. Research in Sport Management & Motor Behavior, 10(19), 180-197. (in Persian)
 10. Fennimore, A. K. (2021). Duplicitous me: communal narcissists and public service motivation. Public Personnel Management, 50(1), 25-55.
 11. Fouladi, H., Sarlak, M., Hozoori, M. (2020). Consequences of Using Showcase Performance Style in Public Organizations. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 9(1), 91-106. (in Persian)
 12. Ghasempour, H. Veiseh, S. (2020). Investigating The Effect of Poisonous Leadership Style On the Emergence of the Desire to Leave Voluntary Service: The Mediating Role of Organizational Silence. Quarttely Development Management of The Human Resources and Logistics, 2020(57), 56-82. (in Persian)
 13. Ghinea, V. Cantaraglu, R. Ghinea, M. (2019). The Peter Principle and the Limits of our Current Understanding of Organizational Incompetence. Quality-Access to Success, 20(172), 74-77.
 14. Ghorbani, A. (2017). Dwarfism In Organizations. Jornal of the world of tires, 2(19), 30-31. (in Persian)
 15. Hakimi, I. (2020). Relationship between Psychopath Management and Organizational Reputation with Mediating of Abusive Supervision and Social Responsibility. Management Researches, 13(48), 169-192. (in Persian)
 16. Hazrati, M. (2019). Induced inadequacy in government offices and organizations. Quarterly Journal of Research in Management and Humanities, 9, 39-45. (in Persian)
 17. Hematian, F. Amirkhani, T. (2019). Studying and Explaining the System of Toxic Policy Making in Iran. Public Policy, 5(2), 79-97. (in Persian)
 18. Huber, J. D. Ting, M. M. (2021). Civil service and patronage in bureaucracies. Journal of Politics, 83(3), 902-916.
 19. Isfahani, R. Hadi peikani, M. Talari, M. (2022). Employees Typology Based on the Efficiency in the Public Sector: A Classic Grounded Theory Approach. Journal of Research in Human Resources Management, 14(3), 167-191. (in Persian)
 20. Jin, K. Lee, J. Hong, S. M. (2021). The dark side of managing for the long run: Examining when family firms create value. Sustainability, 13(7), 1-20.
 21. Khashei, V. Mohammadi dayani, M. Dehghanan, H. Seyed Naghavi, M. (2020). Identifying Exclusion and Inclusion Criteria in the Analysis of Discourse on Substitution by the Managers of a Governmental Organization. Journal of Research in Human Resources Management, 11(4), 153-185. (in Persian)
 22. khatibzadeh, A. Rezayat, G. Hosseinpour, R. (2019). The Model of Competency Development of the Commanders and Executives of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Journal of Research in Human Resources Management, 11(3), 9-35. (in Persian)
 23. Khorasani Taraghi, H. Rahim Nia, F. Malekzadeh, Gh. Mortazavi, S. (2018). Exploring the Components of Destructive Behaviors of Unethical Leaders. The Journal of Ethics in Science and Technology, 13(1), 38-47. (in Persian)
 24. Maali Tafti, A., Erfanian Khanzadeh, H., Rafati, M. (2021). proposing a Conseptual Model of Organizational Mobbing in Mixed-Method Research. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 9(3), 61-78. (in Persian)
 25. Mohammad Zaheri, M., Alvandi, H. (2019). Exploring Elites-Evasion Strategies of Managers in Iranian Public Organizations of Hamedan. Journal of Iranian Public Administration Studies, 2(3), 139-161. (in Persian)
 26. Maulana, M. A. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Bwlajar Biologi Pada Konsep Biodiversitas Di Kalas X lpa Ma Muhammadiyah Salaka Kabupaten Takalar. Journal Riset Dan Inovasi Pembelaharan, 1(1), 65-95.
 27. Nāderi Qumī, M. (2020). The Study of Meritocracy in the Policy-making System 0f the Islamic Republic of Iran in Theory and Practice (with emphasis on legislative and executive powers). Islamic Government, 24(4), 157-184. (in Persian)
 28. NamdarJoyami, E. Rowshan, A. Yaghoub, N. OreiYazdani, B. (2021). Development pioneers the engagement of human capital derived Government organizations from the Qur'an and Atrat Based on content analysis. Public Administration Perspaective, 12(4), 90-103. (in Persian)
 29. Nasr A, Ghasemizad A. (2019). Identification and prioritizing Succession Management Barriers in Shiraz Petrochemical Company by mixed method. Human Resource Management in Oil Industry, 10 (40), 147-166. (in Persian)
 30. Nili Ahmad Abadi, M. Pesteh, M. (2016). Dwarfism, Causes and Consequences. Second International Conference on Accounting, Economics and Financial Management, Tehran. (in Persian)
 31. Saremi, A. Mooghali, A. Sarlak, M. Kamani, S. (2019). Presenting a Model for Toxic Behaviors of Managers. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 8(4), 175-204. (in Persian)
 32. Shamani, S. Zargar, M. Heidariyeh, A. Hemmatian, H. (2021). Presenting a comprehensive model for talent management in knowledge-based companies. Public Administration Perspaective, 12(3), 32-56. (in Persian)
 33. Shiri, A., Heidar Nejad, Z. (2020). The Model of the Process of Managerial Flexibility of Managers from The Perspective of Employees of Government Organizations: A Model Based on the Grounded Theory. Tose e Quarttely Development Management of The Human Resources and Logistics, 2020(57), 108-137. (in Persian)
 34. Shiri, A. Seify, A. Heydarnezhad, Z. (2022). Designing a Merit-Phobia Model of the Managers of Public Organizations. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 10(3), 11-26. (in Persian)
 35. Sori, N. (2018). Factors affecting the occurrence of flattering behaviors. Master Thesis, Allameh Tabatbaei University. (in Persian)
 36. Sepahvand, R. sheikhizade, A. Ghahremani, S. (2020). The Effect of Bureaucratic Culture On the Stagnation of Organizational Competence with The Mediating Role of Career Plateauing (Case Study: Employees of The Central Headquarters of State-Owned Banks in Khuzestan Province). Quarttely Development Management of The Human Resources and Logistics, 15 (57), 83-107. (in Persian)
 37. Strauss, A.L. Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. London: Sage Publication
 38. Tootian, S. Mehrara, A. Kalantare, R. (2019). An Investigation of the Barriers Preventing the Establishment of Succession Systems. Journal of Research in Human Resources Management, 11(1), 143-162. (in Persian)
 39. Welasari, W. Suwaryo, U. Agustino, L. Sulaeman, A. (2021). Recruitment of Bureaucratic Aucratic Officials for the Position of Head of the Community and Village Empowerment Agency. Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 18(4), 2230-2249.