تأملی بر نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته‌های یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

چکیده

هدف: امروزه منابع انسانی به‌عنوان تنها مزیت رقابتی پایدار برای سازمان‌ها، شناخته می‌شود و سازمان‌ها به‌علت رقابت شدیدی که با هم دارند، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه آموزش انجام می‌دهند. با این وجود، اثربخشی آموزش به این بستگی دارد که آیا مهارت‌های آموخته شده کارکنان، به محیط کار واقعی منتقل می‌گردد یا خیر. از بین عوامل مختلفی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر انتقال آموزش تأثیر می‌گذارند، حمایت سرپرست (مدیر مستقیم) به‌عنوان یک متغیر محیط کار دارای روابط متنوعی با انتقال است. اگر کارکنان از سرپرست خود حمایت دریافت کنند، انگیزه بیشتری برای یادگیری و تسلط بر محتوای یادگیری خواهند داشت و می‌توانند انتقال آموزش مناسبی ایجاد کنند.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در این تحقیق ۱۶ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران شرکت‌های کارگزاری به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از جمله روش‌های کیفی، روش تحلیل محتوای جهت‌دار بود.
یافته‌­های پژوهش: مرور متوالی مصاحبه‌ها و مقایسه مستمر داده‌ها، منجر به شناسایی و دسته‌بندی سه مضمون نگرش، استراتژی و رفتار، هشت زیر مضمون و ۴۱ نشانگان شد. نتایج حاکی از آن بود که نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهایی که مدیران در قبال کارمندانشان به کار می‌گیرند در انتقال آموزش بسیار مهم هستند و اجرایی شدن آن در سازمان، از هدر رفت منابع مالی و غیرمالی عظیمی جلوگیری به عمل می‌آورد.
محدودیت‌­ها و پیامدها: نمونه مورد بررسی در این پژوهش متعلق به صنعت کارگزاری می‌باشد، نتایج به‌دست آمده بدون شک باید نمایانگر شرکت‌های واسطه‌گری مالی در ایران باشد، اما تحقیقات بین جمعیتی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا اتخاذ تدابیر یکسان در زمینه‌های مختلف امکان‌پذیر است و آیا می‌توان از نتایج به‌دست آمده در کشورها و صنایع دیگر نیز استفاده نمود؟
پیامدهای عملی: این پژوهش پیکربندی جدیدی از حمایت­های مدیران میانی (سرپرستان مستقیم) و یا همان رهبران انتقال آموزش جهت تسهیل آموخته‌­ها به محیط کار ارائه می­دهد. مدیران بر اساس نگرش­‌هایی که به آموزش­های ضمن خدمت دارند، استراتژی­‌هایی را به کار می­‌گیرند و در نهایت بر اساس استراتژی­‌های کلی، که یا به کمک مدیران ارشد سازمان قابلیت اجرا دارند و یا در سطح خود مدیر (سرپرست مستقیم) اجرایی می‌­گردند، رفتارهایی را در ۴ بعد ابزاری، اطلاعاتی، ارزیابی و عاطفی جهت بهبود فضای انتقال در مورد کارمندانشان به کار می­‌گیرند.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش‌­های انجام شده در زمینه انتقال آموزش موضوع حمایت مدیر را به عنوان بخشی از حمایت­‌های سازمانی مطرح کرده‌­اند و هیچ‌یک به تفصیل به ابعاد نگرش‌­ها، رفتارها و استراتژی‌­های مدیران نپرداخته‌­اند.
 نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Attitudes, Strategies and Behaviors of Educational Transfer Leaders (Findings of a Qualitative Study)

نویسندگان [English]

 • somayeh Talebi Gerkani 1
 • Hassan Reza Zeinabadi 2
 • Saeed Jafariniya 3
 • Akbar Hassanpoor 3

1 PhD Student of management, Kharazmi University, Faculty of Management, Tehran, Iran

2 Associate Professor Kharazmi University, Faculty of Management, Tehran, Iran

3 Assistant Professor Kharazmi University, Faculty of Management, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Today, human resources are known as the only sustainable competitive advantage for organizations, and organizations make significant investments in the field of education due to the intense competition they have with each other. However, the effectiveness of training depends on whether the skills learned by employees are transferred to the real work environment or not. Among the various factors that directly or indirectly affect the transfer of education, the support of the supervisor (direct manager) as a work environment variable has various relationships with the transfer. If employees receive support from their supervisor, they will be more motivated to learn and master the learning content and can create a proper transfer of training.
Design/ methodology/ approach:  In this research, 16 semi-structured interviews were conducted with managers of brokerage companies using a targeted sampling method. The method used in this research, among the qualitative methods, was directed content analysis.
Research Findings: The sequential review of interviews and continuous comparison of data led to the identification and classification of three themes of attitude, strategy and behavior, eight sub-themes and 41 symptoms of the guideline. The results indicated that the attitudes, strategies and behaviors used by managers towards their employees are very important in the transfer of training and its implementation in the organization and prevents the wastage of huge financial and non-financial resources.
Limitations & Consequences: The sample examined in this research belongs to the brokerage industry, the obtained results should undoubtedly represent the financial intermediation companies in Iran, but cross-population research raises the question of whether it is possible to adopt the same measures in different fields and can the results obtained in other countries and industries be used?
Practical Consequences: This research presents a new configuration of support for middle managers (direct supervisors) or the leaders of training transfer to facilitate learning in the workplace. Managers use strategies based on their attitudes towards in-service training and finally based on general strategies, which can be implemented either with the help of senior managers of the organization or at the level of the manager himself (direct supervisor). They are implemented, behaviors are used in 4 instrumental, informational, evaluation and emotional dimensions to improve the transfer environment for their employees.
Innovation or value of the Article: The researches carried out in the field of education transfer have raised the issue of manager's support as a part of organizational support, and none of them have addressed in detail the dimensions of managers' attitudes, behaviors and strategies.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Transfer of Training
 • Behavior
 • Support of Managers
 • Attitude
 1. (2011). Annual Review of Workplace Learning and Development Data. American Society for Training and Development.
 2. Banerjee P., Gupta R,. Bates R. )2017(. "Influence of organizational learning culture on knowledge worker’s motivation to transfer training: Testing moderating effects of learning transfer climate", Current Psychology, 36(3), 606-617.
 3. Bhatti, M. A., Battour, M. M., Sundram, V. P. K., & Othman, A. A. (2013). "Transfer of training: Does it truly happen? An examination of support, instrumentality, retention and learner readiness on the transfer motivation and transfer of training" . European Journal of Training and Development, 37(3), 273-97.
 4. Baldwin, T. T., & Ford, J. K. (1988). "Transfer of training: A review and directions for future research". Personnel Psychology, 41(1), 63-105.
 5. Barshan, A., Safai Mohd, S., Moghadamzadeh, Ali., Farzad, and Kiamanesh, A. (2016). "Identifying the effective factors on the formation of transfer of learning to the work environment in in-service training of copper industries in Kerman region",  Journal of Research in Educational Systems, 11(39). 113-134. (in Persian)
 6. Broad, M. L., & Newstrom, J. W. (1992). "Transfer of Training: Action-packed strategies to ensure high payoff from training investments". MA: Addison-Wesley.
 7. Ballesteros, J. L., & De Saá, P. (2012). "The influence of organisational context on training success in the restaurant industry". The Service Industries Journal, 32(8), 1265-1282.
 8. Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). "Transfer of training: A meta-analytic review". Journal of management,36(4), 1065-1105.
 9. Coetzer, A. J. (2005). " The effects of managers on employees' learning in selected New Zealand small manufacturing firms": a thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Management at Massey University, Wellington, New Zealand.
 10. Chauhan R., Piyali Ghosh., Alka Rai. (2017). Sanchita Kapoor "Improving transfer of training with transfer design: Does supervisor support moderate the relationship?", Journal of Workplace Learning, 29 (4), 268-285.
 11. Chiaburu, D. S., Van Dam, K., & Hutchins, H. M. (2010). Social support in the workplace and training transfer: A longitudinal analysis. International Journal of Selection and Assessment, 18(2), 187-200.
 12. Chiaburu, D.S & Marinova, S.V.(2005). "What predicts skill transfer? An exploratory study of goal orientation, training self-efficacy and organizational support". International Journal of Training and Development, 19(2), 110-230.
 13. Chiaburu, Dan S., Tekleab, Amanuel G. (2005): "Individual and contextual influences on multiple dimensionsof training effectiveness". Journal of European Industrial Training, 29(8), 604-626.
 14. Drake, L. (2014). "Corporate training is broken: So why are you still doing it? " Training Journal, 49-53.
 15. Derakhshan, M., Almasi, M., and Zandi, Kh. (2018). "The mediating role of collaborative learning culture in the relationship between knowledge leadership and training transfer", Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly, 7 (2). 159-175. (in Persian)
 16. De Figueiredo, M. N., Rodolph, B., Bylund, C. L., Goelz, T., Heuβner, P., Sattel, H., & . Wuensch, A. (2015). " ComOn Coaching: Study protocol of a randomized controlled trial to assess the effect of a varied number of coaching sessions on transfer into clinical practice following communication skills training". BMC Cancer, 15(1), 1-9.
 17. Eid A., Quin D. (2017). "Factors predicting training transfer in health professionals participating in quality improvement educational interventions", BMC Medical Education, 17(1), 26.
 18. Fagan, SH-L (2017). "Trainees' Perceptions on Supervisor Factors That Influence Transfer of Training" [Doctoral dissertation, Walden University]. Walden Dissertations and Doctoral Studies.
 19. Ford, J. K., Yelon, S. L., & Billington, A. Q. (2011). "How much is transferred from training to the job? " The 10% delusion as a catalyst for thinking about transfer Performance improvement quarterly, 24(2), 7-24.
 20. Foroghi Abri, A., Nadi, M. and Ebrahimpour, A. (2008). " Effective factors on improving the quality of in-service training for employees of Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan) ", Knowledge and Research Quarterly in Educational Sciences - Curriculum Planning, 19(87). 61-78. (in Persian)
 21. Fridman, SH. & Ronen, S. (2015), " The Effect of Implementation Intentions on Transfer of Training". Department of Organizational Behavior, Tel aviv University.
 22. Govaerts, N., Kyndt, E., & Dochy, F. (2017). "The Influence of Specific Supervisor Support Types on Transfer of Training: Examining the Mediating Effect of Training Retention". Vocations and Learning, 1-24.
 23. Grossman, R., & Salas, E. (2011). "The transfer of training: What really matters". International Journal of Training and Development, 15(2), 103-120.
 24. Gautam D., Basnet D. (2020). "Organizational culture for trainingtransfer: The mediating rol of motivation, International Journal of Organizational Analysis"© Emerald Publishing Limited, , pp. 1934-8835.
 25. Hasanpour Roudbarki, M., Abdulahi, M., Arakih, A. and Parreste Qombavani, F. (2019). "Exploring the transfer of learning as a major workplace concern". Research in curriculum planning, 17(38), 12-30. (in Persian)
 26. Islam T. (2019). "Motivation to transfer training in learning organizations", Journal of Management Development, 23(4), 273-287.
 27. Iqbal M., AlSheikh M., H. (2018). "Factors affecting the transfer of training to the workplace after a facultydevelopment programme: What do trainers think?", Journal of Taibah University Medical Sciences,13(6), 552-556.
 28. Jibeen T., Khan M. A. (2015). "Internationalization of higher education: Potential benefits and costs", International Journal of Evaluation & Research in Education, 4(4), 196-199.
 29. Khorasani, A. and Mullamohammadi, A. (2010). "Shortcomings of education in organizations and ways to overcome them from the point of view of managers and experts in the education sector", bi-quarterly journal of management and planning in educational systems, 3 (5). 142-126. (in Persian)
 30. Lancaster S, Milia LD, Cameron R.) 2013.( "Supervisor Behaviors that Facilitate Training Transfer". Journal of Workplace Learning; 25(1): 6-22.
 31. MaFang F., Bai Yangjing., Yangjuan Bai., Weiguang Ma., Xiangyu Yang & Jiping Li1. )2018(. "Factors influencing training transfer in nursing profession: A qualitative study", BMC Medical Education, 18(44).
 32. Mahdavi, Z. and Fayaz, A. (2014). "Identifying factors affecting the effectiveness of in-service training courses to provide a structural model", Educational Psychology Quarterly, 10(32). 115-137. (in Persian)
 33. Seiberling Christian., Kauffeld S. )2017(. "Volition to transfer: mastering obstacles in training transfer", Personnel Review, 46(4), 809-823.
 34. Soleimani, A., Amin Bidakhti, A., Najafi, M. and Kerami, M. (2019). "Presenting a model of environments that facilitate learning transfer in higher education with the foundation data theorizing approach", Organizational Resource Management Research, 10(4). 103-125. (in Persian)
 35. Škerlavaj, M.M., Dimovski, V.V., Mrvar, A.A., & Pahor, M.M. (2010). "Intraorganizational learning networks within knowledge-intensive learning environments". Interactive Learning Environments, 18(1), 39-63.
 36. Shen J., Tang C. )2018(. "How does training improve customer service quality? "The roles of transfer of training and job satisfaction, European Management Journal, 1(9).
 37. Reinhold S., Gegenfurtner Andreas. )2018(. Doris L. "Social support and motivation to transfer as predictors of training transfer: testing full and partial mediation using meta-analytic structural equation odeling", International Journal of Training and Development, 22(1), 1360- 3736.
 38. Raju D. )2018(." Youth labor skill training in Nepal", World Bank.
 39. Nijman, D. J. J. M. (2004). "Supporting Transfer of Training: Effects of the Supervisor". Doctoral dissertation, University of Twente, Enschede.
 40. Noe, R. A. (2010). "Employee training and development". New York:McGraw-Hill.
 41. Park S., Kang H. S., Kim E J. )2018(. "Does supervisor support make a difference in employees’ training and job performance? An empirical study of a professional development program", European Journal of Training and Development, 42(1/2), 57-74.
 42. Yaghi A., Bates R. (2020). "The role of supervisor and peer support intraining transfer in institutions of higher education", International Journal of Training and Development, pp. 1360-3736.
 43. Yuzbashi, A., Abili, Kh., Kharazi, K. and Sobhani Netad, M. (2016). "Organizational factors underlying the transfer of learning to the work environment", Journal of Human Resources Training and Development Quarterly, 3(9). 21-45. (in Persian)