رابطه توانمندی منش با سبک‌های مقابله با استرس کارکنان در زمان بحران بیماری کرونا: نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه توانمندی منش با سبک های مقابله با استرس کارکنان در زمان بحران بیماری کرونا با در نظر گرفتن نقش میانجی سرسختی روانشناختی بود.
طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به لحاظ روش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر بندرعباس در سال 1400-1401 به تعداد 750 نفر بود که تعداد 256 نفر از این کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها در این پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه‌های توانمندی منش پترسون و سلیگمن(2004)، پرسشنامه سرسختی روان شناختی کیامرثی و همکاران(1377) و پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر(1990) انجام گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری استفاده شد و در کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری این پژوهش از نرم افزار Amos-24 و SPSS-26 استفاده گردید.
یافته های پژوهش: نتایج موید نقش میانجی سرسختی روان شناختی در رابطه میان توانمندی منش با متغیر سبک های مقابله با استرس است. همچنین تاثیر سرسختی روان شناختی که منتج از توانمندی منش کارکنان است بر سبک های مقابله با استرس نیز مورد تایید قرار گرفت.
محدودیت ها و پیامدها: جامعه مورد مطالعه محدود به کارکنان شهرداری است و تعمیم پذیری نتایج این پژوهش به سازمان های مشابه این سازمان امکان پذیر است.
پیامدهای عملی: با توجه به پیامدهای مثبت توانمندسازی و سرسختی روان شناختی کارکنان در بهره وری، مدیران شهری می توانند با تفویض اختیار و استقلال عمل از یک سو موجبات مسرت و رضایت کارکنان را فراهم آورند و از سوی دیگر با استفاده از حس اعتماد ایجاد شده امکان بهره گیری از سبک های مقابله با استرس در محیط کار را فراهم آورند.
ابتکار یا ارزش مقاله: مطالعات پیشین بر رابطه مستقیم بین توانمندی منش و سرسختی روان شناختی متمرکز بوده است و در آنها به چگونگی این تاثیر پرداخته

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Character strength and Employee Stress Coping Styles in a Coronary Crisis: The Mediating Role of Psychological Hardiness

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Zohoorparvandeh 1
  • Arezoo Khoramyan Khalil Abad 2

1 Assistant Professor, Faculty of Education, Payamnoor University, Iran

2 MSc., Faculty of Education, Payamnoor University, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to investigate the relationship between character strength and stress coping styles of employees during coronary disease crisis, considering the mediating role of hardiness psychological.
Design/Methodology/Approach: This study was a structural equation in terms of correlation method and its statistical population included all employees of Bandar Abbas Municipality in 2021-2020 to 750 people, 256 of whom were selected by simple random sampling. Data were collected in this research using field method using Peterson and Seligman (2004) character empowerment questionnaire, Kiymarsi et al. (1998) psychological hardiness questionnaire and Andler and Parker (1990) stress coping strategies questionnaire. Data analysis was performed using structural equations and Amos-24 and SPSS-26 software were used in all statistical analyzes of this study.
Research Findings: The results showed that there is a positive and significant relationship between Strength character and stress coping styles. There is a positive and significant relationship between psychological hardiness and stress coping styles. There is a positive and significant relationship between strength character and psychological hardiness.
Limitations & Consequences: The study population is limited to municipal employees and the generalizability of the results of this study is possible to similar organizations.
Practical Consequences: Due to positive outcome of empowerment and its impact on efficiency, the municipal managers by delegating authority and autonomy, can provide employees joy and satisfaction on one hand, and by using the sense of trust created, provide stress coping styles to get the job done on the other hand.
Innovation or value of the Article: Previous studies have focused on the direct relationship between character strength and stress coping styles of employees, and they have not addressed how is the relation. In the present study, the role of positive emotions and especially

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological
  • hardiness
  • Strength
  • character

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402