طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

10.52547/jpap.2022.224439.1126

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مناسب ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.
طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر به‌صورت پژوهش کیفی انجام‌ شده است. بر این اساس در تحقیق، به‌منظور ارائه مدل جامع مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد، از روش پژوهشی فراترکیب ساندلوسکی و باروسو (2007) استفاده ‌شده است. بدین ترتیب که بعد از شناسایی مقوله­ها، مفاهیم و کدهای مدیریت عملکرد و مدیریت استعداد و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفت و تبیین مدل مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد میسر گردید.
یافته­های پژوهش: در پژوهش حاضر 6 بعد، 71 مؤلفه و 153 شاخص شناسایی شده است که در نهایت الگوی ارزیابی عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد بر اساس آنها تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص­های استخراجی از روش فراترکیب (مدل تحقیق) با تحقیقات پیشین همسو بوده لیکن مؤلفه‌ها و شاخص­های کاربردی­تری را ارائه نموده است.
محدودیت­ها و پیامدها: از جمله محدودیت‌های اصلی این تحقیق می‌توان به زمان­بر بودن روش فراترکیب اشاره کرد که محقق با توجه به بنیادی بودن موضوع و لزوم فرانظریه‌پردازی، ناگزیر از انتخاب این راهبرد جهت نیل به پیامدهای مطلوب می‌باشد.
پیامدهای عملی: با استفاده از این الگو می­توان بر اساس استعدادهای کارکنان و با توجه به ارزیابی عملکرد آنان بهره­وری سازمانی را ارتقا داد.
ابتکار ارزش مقاله: تاکنون مقاله‌ای به این صورت به مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد نپرداخته که از‌ این‌رو دارای نوآوری است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Management Model With Talent Management Approach In Iran Airports and Air Navigation Company

نویسندگان [English]

  • Ramin Masoumi 1
  • Nader Bahloli 2
  • Yusof Beygzaded 2
  • Farhad Nejhad Haji Ali irani 2
  • Karim Esgandari 3
1 Ph.D. Candidate, Public Administration Department, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Prof, Public Administration Department, Payame Noor University, PO. BOX 19395-3697, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to design an appropriate performance appraisal model with a talent management approach for Iranian airports and air navigation companies.
Design / Methodology / Approach: The present study has been done as qualitative research. Accordingly, in order to present a comprehensive model of performance management with a talent management approach, the combined research method of Sandlowski and Barroso (2007) has been used. Thus, after identifying the categories, concepts and codes of performance management and talent management and evaluating its validity and reliability, the initial conceptual model of the research was formed and the explanation of the performance management model with the talent management approach became possible.
Findings: In the present study, 6 dimensions, 71 components and 153 indicators have been identified, and a performance evaluation model with a talent management approach has been developed based on them. The results show that the dimensions, components and indicators extracted from the meta-combined method (research model) are consistent with previous research but have provided more practical components and indicators.
Limitations and Consequences: Among the main limitations of this research, we can mention the time-consuming meta-combination method that the researcher, due to the fundamental nature of the subject and the need for meta-theory, is forced to choose this strategy to achieve the desired results.
Practical Implications: Using this model, organizational productivity can be improved based on the talents of employees and according to the evaluation of their performance.
Article Value Initiative: So far, no article has addressed performance management in this way with a talent management approach, which is why it is innovative.
Article Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Talent Management
  • Meta-Synthesis Method