تأثیر رفتار ترور روحی بر شکل‌گیری سکوت سازمانی کارکنان ---- انتشار در شماره تابستان 1401

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 بازرگانی،دانشکده مدیریت،حسابداری و اقتصاد،دانشگاه یزد،یزد.ایران

2 دانشگاه یزد، دانشکده اقصاد حسابداری و مدیریت

10.52547/jpap.2021.222575.1076

چکیده

هدف: سکوت سازمانی پدیده‌ای رایج و متداول در سازمان‌ها و واقعیتی موجود و ملموس برای مدیران و کارکنان است. یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه‌ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات، اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده‌اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده‌ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. از سویی دیگر موبینگ با ایجاد فشار روانی روی شخص مورد هدف، قصد آن دورکردن هویت کارکنان با استفاده از فشارهای منظم و مستمراست. در اثر موبینگ کارکنان احساس تعلق به سازمان را از دست می‌دهند. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر موبینگ بر ابعاد سکوت سازمانی می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. آزمون مدل مفهومی نیز به روش معادلات ساختاری انجام شد و از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان ادارات دولتی شهر یزد می‌باشد. همچنین از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی داین و همکاران و پرسشنامه استاندارد موبینگ وینهارت وآندریوکاتین استفاده شده است. تعداد 171 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های این تحقیق عبارت است از اینکه موبینگ بر سکوت مطیع اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین اینکه موبینگ بر سکوت تدافعی اثر مثبت و معناداری دارد ولی موبینگ بر سکوت نوع دوستانه اثر معناداری ندارد.
محدودیت‌ها و پیامدها: فقدان پژوهش‎های مشابه و نبود شاخص‎های عینی برای مقایسه در داخل کشور مهم‎ترین محدودیت‎ها بودند.
پیامدهای عملی: بروز فشار روانی بر کارکنان در سازمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این عوامل برای جلوگیری از بروز ‌رفتار سکوت میبایست شناسایی شوند و مورد توجه قرارگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Mobbing behavior on the formation of employees organizational silence

نویسندگان [English]

  • zohre sadat doaei 1
  • Mehdi Sabokroo 2
1 Business, Faculty of Management, Accounting and Economics, Yazd University, Yazd, Iran
2 Faculty of Economics, Management and accounting, Yazd University,
چکیده [English]

Organizational silence is a common phenomenon in organizations and an existing and tangible reality for managers and employees. One of the most important obstacles to the success of an organization's plans and goals is the lack of information, trust, and lack of what researchers call organizational silence, which is the refusal to express ideas, opinions, and information about organizational problems. On the other hand, by putting psychological pressure on the target person, mobbing intends to remove the identity of employees by using regular and continuous pressures. As a result of mobbing, employees lose their sense of belonging to the organization. The purpose of this study is to determine the effect of mobbing on the dimensions of organizational silence.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. Conceptual model testing was performed by structural equation method and Spss and Amos software were used. The statistical population of the present study is the employees of government offices in Yazd. Also, the standard questionnaire of organizational silence of Dine et al. And the standard questionnaire of Mobbing Weinhart &Andriukatin were used. 171 questionnaires were analyzed.
Findings: The findings of this study are that mobbing has a positive and significant effect on obedient silence and also that mobbing has a positive and significant effect on defensive silence but mobbing has no significant effect on altruistic silence. Limitations and Consequences: Lack of similar research and lack of objective indicators for comparison within the country were the most important limitations.
Practical consequences: The occurrence of stress on employees in the organization is affected by various factors. These factors must be identified and considered to prevent the occurrence of silent behavior. Initiative or Article Value: Provide a model to show the effect of mobbing on employee organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobbing
  • organizational silence
  • staff