شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند با استفاده از روش دلفی فازی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.52547/jpap.2021.222712.1081

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی هوشمند از طریق رویکرد دلفی فازی انجام شده است.
طراحی/روش شناسی/رویکرد‌: پژوهش در زمره پژوهش‌های آمیخته در رهیافت قیاسی - استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی -پیمایشی است. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. علاوه بر این در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در بخش کیفی، داده‌های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش شناسه گذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی اولویت‌بندی پیشایندها و پسایندها انجام پذیرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندها به ترتیب زیرساخت هوشمند، تعامل هوشمند، دولت و حکمرانی الکترونیک، حاکمیت قانون، افراد و سازمان هوشمند بالاترین اولویت را داشتند. و در میان پسایندها کارایی و اثربخشی، توسعه پایدار، کاهش هزینه ها، کاهش فساد، افزایش شفافیت، به ترتیب دارای بالاترین الویت بودند.
محدودیت ها و پیامدها: عدم دسترسی آسان به خبرگان، و کم بودن ادبیات پژوهش و تعداد معدود پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با مفهوم حکمرانی هوشمند.
پیامدهای عملی: کمک به ارایه مدل حکمرانی هوشمند، و تلاش جهت استقرار آن در کشور.
ابتکار یا ارزش مقاله: از آنجا که مقاله حاضر به مفهوم حکمرانی هوشمند و شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای آن پرداخته است، به فهم عمیق‌تر این مفهوم کمک می‌کند و ایده‌هایی را جهت عملیاتی کردن آن در فضای کشور فراهم می‌آورد.
کلیدواژه‌ها: پیشایند، پسایند، حکمرانی، هوشمندسازی، حکمرانی هوشمند.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the antecedents and consequences of smart governance using the fuzzy Delphi method

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolrasoul Hosseini 1
  • Mohammad Ghasemi 2
  • Nourmohammad Yaghoubi 2
  • Habibollah Salarzehi 2
1 Ph.D. candidate in Management, Department of Public Management, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to identify the antecedents and consequences of smart governance using the fuzzy Delphi method .
Design/Methodology/Approach: The present study is a mixed-method study that was conducted using a deductive-inductive approach. It is also an applied study in terms of its objective and a descriptive survey study in terms of the design and methodology. In the qualitative part of the study, semi-structured interviews were conducted to collect data. In addition, in the quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect the data. In the qualitative part, the data collected from the interviews were analyzed using ATLAS.ti software and the indexing method. Besides, in the quantitative part of the study, the antecedents and consequences of smart governance were ranked.
Research Findings: A comparison of the precedents of smart governance showed that smart infrastructure, smart interaction, e-government and e-governance, rule of law, smart people and organization were ranked as the most important factors, respectively. It was also shown that efficiency and effectiveness, sustainable development, cost reduction, reducing corruption, increasing transparency, were the most important consequences of smart government, respectively.
Limitations & Consequences: This study was conducted with some shortcomings including the difficulty in accessing the experts, and lack of similar studies in the literature, and limited research on the concept of smart governance.
Practical Consequences: The findings of this study can contribute to developing a model of smart governance and implementing it in Iran.
Innovation or value of the Article: Since the present article deals with the concept of smart governance and identifies and ranks its precedents and consequences, it helps to understand this concept more deeply and provides ideas for its implementation in the country.
Keywords: Precedents, Consequences, Governance, Somatization, Smart Governance
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precedents
  • Consequences
  • Governance
  • Somatization
  • Smart Governance