بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) ---- انتشار در شماره بهار 1402

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

3 3. کارشناس ارشد

4 ذکتری

10.29252/jpap.2021.100823

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه معنویت فضای کاری و تعهد سازمانی با نقش میانجی گری عجین شدن فرد با کار است. این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهش های  کاربردی و از نظر نوع روش، از انواع پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک مسکن در کل ایران بودند که از بین 17616 نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تعداد 638 پرسشنامه جمع آوری شد. روش گرداوری داده ها پرسشنامه بوده که بر اساس متغیرهای پژوهش تعداد 34 سوال طراحی گردید که برای طراحی  سوالات ،پرسشنامه استاندارد معنویت فضای کاری جان میلیمن، پرسشنامه استاندارد عجین شدن با شغل ویلمر و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی جلال هانایشا استفاده شد.  آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شد که در نهایت تاثیر مستقیم معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان و همچنین تاثیر غیر مستقیم معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی­گری عجین شدن کارکنان با شغل) نیز تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

to investigate the relationship between Work Place Spirituality and Organizational Commitment using Work Engagement as a mediator variable

نویسندگان [English]

  • gholamali tabarsa 1
  • behnam geravand 2
  • samira taheri 3
  • BITA SHAHBAKHSH 4
1 phd
2 student
3 master
4 PHD
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between Work Place Spirituality and Organizational Commitment using Work Engagement as a mediator variable. This research is practical and descriptive-scrolling. statistical population of the research consist of 17616 Maskan bank staff in Iran and among them we gathered 638 questionnaire based on 2 step cluster sampeling. The data collection method is using a questionnaire. Based on the research variables, 34 questions were designed. to design questions, Standard Questionnaire of John Millman's , Wilmer's Standard Adjustment Questionnaire, and Jalal Hanayha's Organizational Commitment Standard Questionnaire are used. we analyse our data by using SPSS and PLS softwares. finally the results shows that Work Place Spirituality has an direct effect on Organizational Commitment and an indirect effect on Organizational Commitment using modiator variable, Work Engagement

کلیدواژه‌ها [English]

  • maskan bank
  • Work Engagement
  • Work Place Spirituality
  • Organizational Commitment