مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 13-30

عبداله توکلی؛ شهرام جمالی کاپک؛ ویدا خراسانی


بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 15-40

اکرم هادیزاده؛ محسن زنگنه؛ حمید رامین مهر


واکاوی و تحلیل تبعات سکوت ملی در نظام‌های سیاسی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 15-40

حسن دانایی‌فرد؛ معصومه مصطفی‌زاده؛ محمدرضا صادقی


ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 15-34

حسن دانایی‌فرد؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ علی اصغر فانی


غنی‌سازی کار – خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه؛ سرمایه روان‌شناختی به مثابه متغیر میانجی

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 15-36

سید محمد میر محمدی؛ محمد امین کامرانی مهنی؛ محمد رحیمیان


ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 15-33

عادل اذر؛ کسری دولت خواهی؛ غلامرضا گودرزی


بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 15-43

علی رضائیان؛ علی عبدالهی نیستانی


آسیب‌شناسی خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 15-34

فتاح شریف زاده؛ میر علی سید نقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد علی مختاری


طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 15-39

بهمن حاجی پور؛ سید محمود حسینی


تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 15-40

سید محمد میر محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ حامد زینعلی


تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملّی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 15-45

سید حمید خداد حسینی؛ امیر محترمی؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری


تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 15-40

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلام رضا معمار زاده تهرانی؛ ناصر حمیدی


بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌ بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه بیمه آسیا)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-40

مریم طهرانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ اسماعیل بازیار حمزه خانی؛ منصور نظری ساروقی


دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 15-42

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی


شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 15-38

علی رضاییان؛ مریم کاظم صداعی؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقاء کارکنان شرکت-های نفتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 15-40

حسن رنگریز؛ حمید رضا آراسته؛ حسین عباسیان؛ تارا طهران چی


ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-38

10.52547/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


آسیب‌شناسی و مدل سازی تأثیر مؤلفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 15-39

10.52547/jpap.2019.96506

محمدرضا حاجی علیخانی؛ مجتبی عزیزی؛ محمدحسین صبحیه؛ مهدی مرتضوی


سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت ‏الکترونیک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-37

10.29252/jpap.2020.96719

ارمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-33

10.29252/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 15-38

10.29252/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی