مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش(

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

غلامعلی طبرسا؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ آرمان احمدی زاد


رهبری خدمتگزار سازمان و رضایت شغلی کارکنان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سیّد کمال خرازی؛ سید محمد میر کمالی؛ علی ترکی


ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.96876

بهمن مؤذن؛ رضا نجف‌بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله‌وری


ترسیم افق داده‌کاوی از طریق آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 98-420

سجاد شکوهیار؛ علی مهماندوست**


بررسی نقش رهبری معنوی بر چابکی سازمانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 98-117

فرجام زارع؛ عبد الرسول حسینی


بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 103-128

علی حسین کشاورزی؛ سعید صفری؛ جواد حمیدیراد


تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 103-124

زهره ظهیری؛ جلال کریمی خواه؛ سید حبیب الله میر غفوری


شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد


آینده‌پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 107-122

مهدی محمدی؛ سعید خزایی؛ محمدحسن مبارکی؛ سعید رضایی طرقی****


بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 107-130

علی اکبر عابدی شربیانی؛ مهرداد سید جلیلی؛ علی نصر اصفهانی


مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 109-128

میلاد شماعی کوپائی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی


مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-128

فاطمه احمدپور؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم‌نیا


طراحی مدل دارایی‌های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-128

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظر پور؛ محمودرضا اسماعیلی


بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی: با تأکید بر رویکرد سازمانی

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 109-128

سعید مسعودی پور؛ عرفان مصلح


تبیین رابطه بین ادراک کارکنان از ارگونومی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اداری

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 111-134

مهدی مرتضوی؛ زهره شرعی؛ محمدرضا مالکی