مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
بررسی عوامل سازمانی موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری در ایران

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 63-92

محمد صادق تراب زاده؛ علیرضا سجادیه؛ سعید حجازی فر


طرّاحی متدولوژی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان با استفاده از نگاشت شناختی معنایی

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 63-88

روح اله تولایی؛ پیام حقیقی بروجنی؛ محمدمیلاد احمدی


بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران بر رفتار شهروندی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 65-86

علی نجاتبخش اصفهانی؛ ارمان باقری؛ احمد یاوری


بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 65-86

علی عبدالهی*،؛ نازنین توکلی جوشقانی


مدلسازی عوامل موثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در حوزه خط‌مشی‌گذاری بخش مسکن

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 65-95

10.29252/jpap.2020.96755

مهناز کشت کار رجبی؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی؛ محمود آقاحسینعلی شیرازی


پدیده پرزنتیسم: بررسی پیامدها و راهکارهای مقابله با آن

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 67-93

ندا محمد اسماعیلی؛ شهداد قائدی؛ مظا هر یوسفی امیری؛ ارین قلی پور


جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 67-86

منصور میر احمدی؛ علی میر احمدی


فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 67-85

10.29252/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد


بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 69-87

سید محمدباقر جعفری؛ فاطمه شمسی


مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 69-101

10.29252/jpap.2019.96602

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی


شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-93

10.52547/jpap.2019.96544

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 73-91

میر یعقوب سید رضائی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی


شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-96

10.52547/jpap.2021.221525.1045

فریبرز فتحی چگنی؛ امیر هوشنگ نظر پوری؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند


الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی درباره عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-98

10.29252/jpap.2020.96682

محمد شاکر اردکانی؛ عطیه صابری؛ غلامرضا ملک زاده


ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 89-120

10.29252/jpap.2019.96614

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی؛ ابراهیم مرادی


ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 149-174

10.29252/jpap.2019.96634

فرشته قلعه آقابابایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ جعفر حسنی


تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

فرج اله رهنورد آهن؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی؛ شهرام حافظی


تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

عبدالرضا بیگی نیا؛ احمد سرداری؛ حسن نجاری نژاد