دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
طراحی مدلی برای فعال‌سازی برند داخلی در سازمان‌های خدماتی از منظر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی برندمحور (مطالعه موردی بانک ملت) ---- انتشار در شماره بهار 1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.220866.1047

شهرام جمالی؛ علی حمیدی زاده؛ مسعود کیماسی؛ حمیدرضا یزدانی