کلیدواژه‌ها = تکنیک معادلات ساختاری
اعتبارسنجی مدل برندسازی سامانه (سیستم) منابع انسانی

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 30-51

10.52547/jpap.2021.213116.0

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتّاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی