کلیدواژه‌ها = انحراف کاری
استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی