کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رفتارهای کناره‌گیرانه از سازمان؛ کاربست رویکرد دلفی فازی

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 155-182

10.52547/jpap.2023.229295.1225

محمد حکاک


طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-98

10.48308/jpap.2023.103107

مریم رزمجو؛ جعفر بیک زاد؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ یحیی داداش کریمی


واکاوی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 91-112

10.52547/jpap.2021.222957.1086

یوسف محمدی مقدم؛ عبدالله ساعدی؛ فرحناز آهنگ


پیشران‌های توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 95-114

10.52547/jpap.2021.220604.1013

الهه میری نژاد؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی


مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-33

10.48308/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 89-120

10.48308/jpap.2019.96614

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی؛ ابراهیم مرادی


طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در بخش دولتی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 159-185

10.48308/jpap.2019.96510

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپاسی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی