کلیدواژه‌ها = مدل معادلات ساختاری
بررسی و تحلیل مدل اندازه‌گیری و تعیین سطح مفهوم کیفیت زندگی کاری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 129-154

سعیده جوادی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ مریم ناخدا


تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 125-149

عباسعلی رستگار؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری


غنی‌سازی کار – خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه؛ سرمایه روان‌شناختی به مثابه متغیر میانجی

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 15-36

سید محمد میر محمدی؛ محمد امین کامرانی مهنی؛ محمد رحیمیان


رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

سیدمحمد میرمحمدی؛ محمد رحیمیان؛ طاهره جلالی خان آبادی