کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای مدیریت دانش در شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک ISM-DEMATEL

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 115-140

10.48308/jpap.2019.96435

فائزه موسوی زاده جزائری؛ محمد شکیبازاد


طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 41-62

صابر قربانی؛ جعفر بیک زاده؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ نادر بهلولی


بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 155-173

مرتضی محمدی؛ طهمورث سهرابی


امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 95-114

شیما ابراهیمی؛ بهروز قلیچ لی


سنجش میزان آمادگى اجرای مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدى موفقیت

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 145-163

سید حسین سیادت؛ راهله نوروزی وفا


ارزیابی ماژولهای سیستم مدیریت دانش برای جاری‌سازی مدیریت دانش 0/2 در سازمان

دوره 6، شماره 3، تیر 1394، صفحه 55-82

نعیمه رام پناهی؛ سیدحسین سیادت


بررسی تأثیر مدیریت دانش بر ارتقاء سرمایه‌های فکری (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 155-173

بهروز قلیچ لی؛ علی اوتارخانی؛ فرانک مطلبی


تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ نرجس بساق زاده


بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی رضاییان؛ بهروز قلیچ لی؛ حمیدرضا نظری


شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی حسین کشاورزی؛ الهام آخوندزاده


تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور با رویکرد مدیریت دانش و استفاده از مدل CAF و DEA

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ منصور شاکری؛ فاطمه شاکری


بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

علی حسین کشاورزی؛ یوسف رمضانی


ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ هاتف رسولی