نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 15-31

10.52547/jpap.2021.213730.0

فاطمه متاجی نیموری؛ مینا جمشیدی؛ علی رضائیان