نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 203-219

10.52547/jpap.2021.220360.1004

عقیل اسفندیار پلنک؛ امیرحسین امیرخانی؛ ابراهیم عباسی؛ محمود رضا مستقیمی