نویسنده = مرتضی زاهدی راد
گفتمان کاوی جانشین پروری در یک سازمان دولتی با رویکرد انتقادی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.220481.1060

مریم محمدی دیانی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مرتضی زاهدی راد