نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 149-174

10.29252/jpap.2019.96634

فرشته قلعه آقابابایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ جعفر حسنی