نویسنده = سید احمد حسینی گل افشانی
اعتبارسنجی مدل برندسازی سامانه (سیستم) منابع انسانی

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 30-51

10.48308/jpap.2021.102301

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتّاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی


مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 69-101

10.48308/jpap.2019.96602

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی