نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1399

10.29252/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد