نویسنده = حسن زارعی متین
شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 39-65

10.48308/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-33

10.48308/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین