نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 159-180

حیدر صیدزاده؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ حجت اله وحدتی