نویسنده = ������������ �������������� ��������
تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه‌پایدار در صنعت ساخت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 41-64

محمد رضا داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ غلامعلی طبرسا؛ مهراب داراب پور