نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 41-63

10.29252/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی