نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل سازمانی موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری در ایران

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 63-92

محمد صادق تراب زاده؛ علیرضا سجادیه؛ سعید حجازی فر