نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 3، مهر 1399

10.29252/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-38

10.52547/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری