نویسنده = ناصر حمیدی
تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 15-38

10.48308/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


تبیین ‌و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 15-40

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلام رضا معمار زاده تهرانی؛ ناصر حمیدی